KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ZİYARETÇİ AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Ziyaretçimiz, bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ÖZKENT KİREMİT TOP. SAN. TİC. A.Ş. ŞİRKETİ (“ŞİRKET” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“ŞİRKET”e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz Ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

 

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Araç plakası

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi,  Web siteni kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“ŞİRKET”in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi (Özel nitelikli veri)

Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatszlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Seyahat Verisi

Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi

Diğer

Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

·         Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·         Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

·         Talep/Şikayetlerin Takibi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Hukuki İşlem Bilgisi

·         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık

·         Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

·         Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·         Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·         Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

·         Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

Bankalar, Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet alınan diğer üçüncü özel hukuk tüzel kişileriyle

İş süreçlerinin hukuka ve şirketin meşru menfaatlerine uygun olarak yürütülebilmesi için ve olası bir yargı sürecinde,

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

·         Mal ve Hizmet satın alması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

·         Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·         Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

·         İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·         Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz “ŞİRKET” tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “ŞİRKET” in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı İnsan Kaynakları Departmanında bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “ŞİRKET” imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için İnsan Kaynakları Departmanında bulunan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresimize veya e-posta adresimize iletebilirsiniz.

………………………………

Adres: İskilip Yolu 3. Km Merkez Çorum

Telefon: 444 51 15

FAX: +90 364 213 93 93

E – Posta: info@ozkentkiremit.com.tr

 

KURUMSALÖzkent Kiremitİskilip Yolu 3. Km Merkez Çorum
444 51 15